Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

ISO 15189, QĐ 2429, C8.1 và C8.2 trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Posted by drvdt on T2, 01/08/2018 - 10:40
Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

Phòng xét nghiệm hiện nay cần tuân thủ các bộ tiêu chuẩn chất lượng sau:

- Bô tiêu chí chất lượng bệnh viện QĐ 6858, trong đó tiêu chí C8.1 và C8.2. chỉ áp dụng cho khoa Xét nghiệm. Ngoài ra khoa xét nghiệm cũng cần thực hiện đầy đủ khoảng 183 tiểu mục (bao gồm cả C8.1 và C8.2) trong QĐ 6858.

- Bộ tiêu chí chât lượng xét nghiệm QĐ 2429. Bộ tiêu chí này có thể hiểu là rút gọn của ISO 15189. So sánh này xem trong bảng bên dưới.

- ISO 15189. Nếu bài bản, các phòng XN nên bắt đầu thực hiện theo ISO 15189 thì đương nhiên đạt QĐ 2429. Và cái lợi là chúng ta tiếp cận được ISO, rất tốt cho quản lý của bệnh viện nói chung và khoa xét nghiệm nói riêng.

Một điều quan trọng mọi người cần hiểu là dù bộ tiêu chuẩn chất lượng nào thì các nhóm tiêu chuẩn đầu bao giờ cũng trùng nhau! Do đó chúng ta không thể triển khai riêng và độc lập được. Việc đặt ISO 15189 hay QĐ 2429 trong Hệ thống quản lý chung của bệnh viện là cần thiết, ở đây có thể dùng QĐ 6858 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Chóm Dr5 khuyến cáo chúng ta hãy dùng ISO 9001:2015 để làm bộ khung cho toàn bộ hệ thống QLCL vào mà không phải là QĐ 6858 và càng không phải là QĐ 2429 hay ISO 15189.

Trong đó:

- Nhấn mạnh phối hợp các khoa phòng trong toàn viện trong việc thực hiện QĐ 2429 (ISO 15189) chứ không phải chỉ là việc của khoa xét nghiệm. Hơn 80% sự cố liên quan đến Xét nghiệm là từ bộ phận khác (trước và sau) chứ không phải tại khoa xét nghiệm. Tương tự với việc phụ trách các tiêu chí, rất nhiều tiêu chí là phòng Tổ chức, Kê hoạch, Quảm lý chất lượng, Hành chính quản trị, ... chứ không phải trách nhiệm của Khoa Xét nghiệm.

- Lưu ý việc trùng nhau các Bộ tiêu chuẩn chất lượng. Chúng ta cần xác định các tiêu chí nào là trùng với QĐ 6858, với iSO 9001:2015, với Xanh sạch đẹp, với bệnh viện An toàn, với QĐ 2151, ... rồi. Từ đó tránh việc tạo các tập tài liệu làm bằng chứng, các báo cáo riêng rẽ, các hoạt động riêng rẽ mà bản chất là bản sao của nhau.


Giải pháp

Vì lý do đó, chúng tôi khuyến cáo hãy dùng phần mềm Quản lý các bộ tiêu chuẩn chất lượng.

- Phần mềm này đã tích hợp tất cả các Bộ tiêu chuẩn vào làm một!

- Phân công trách nhiệm rõ ràng.

- Đầy đủ hướng dẫn triển khai.
- Đảm bảo triển khai đơn giản, dễ dàng, kiểm soát hiệu quả nhất.

- Quản lý bằng chứng.

- Xây dựng kế hoạch cải tiến.

- Quản lý đề án cải tiến.

- Hỗ trợ kiểm tra giám sát.

- Tính điểm theo cách tính của mỗi Bộ tiêu chí.

- Theo dõi tiến độ qua các năm.

- Trích xuất báo cáo lãnh đạo.

 

SO SÁNH ISO 15189 VÀ QĐ 2429

STT BỘ TIÊU CHÍ 2429 ISO 15189:2012
      1. Chương I: Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm Sổ tay chất lượng
4.1. Tổ chức và quản lý
4.15. Xem xét của lãnh đạo
      2. Chương II: Tài liệu và hồ sơ 4.3. Kiểm soát tài liệu
4.13. Quản lý hồ sơ
      3. Chương III: Quản lý nhân sự 5.1. Quản lý nhân sự
      4. Chương IV: Dịch vụ và quản lý khách hàng Sổ tay lấy mẫu/ Sổ tay DVKH
4.8. Giải quyết khiếu nại
      5. Chương V: Quản lý trang thiết bị 5.3. Thiết bị và vật tư
      6. Chương VI: Đánh giá nội bộ 4.14. Đánh giá nội bộ
      7. Chương VII: Quản lý mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm 5.3. Thiết bị và vật tư
4.6. Dịch vụ và nguồn cung cấp bên ngoài
      8. Chương VIII: Quản lý quá trình xét nghiệm 5.4. Quá trình trước xét nghiệm
5.5. Quá trình xét nghiệm
5.6. Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
5.7. Quá trình sau xét nghiệm
5.8. Báo cáo kết quả
5.9. Công bố kết quả
      9. Chương IX:Quản lý thông tin 5.10. Quản lý thông tin
 10. Chương X: Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa 4.9. Sự không phù hợp
4.10. Hành động khắc phục
4.11. Hành động phòng ngừa
 11. Chương XI: Cải tiến liên tục 4.12. Cải tiến liên tục
 12. Chương XII: Cơ sở vật chất và an toàn 5.2. Điều kiện vật chất và môi trường
Sổ tay an toàn
 13. 4.4. Xem xét hợp đồng
 14. 4.5. Xét nghiệm tham chiếu
 15. 4.7. Dịch vụ tư vấn

Qua bảng so sánh trên có thể thấy. 2429 bao gồm hầu hết các yêu cầu của ISO 15189, chỉ còn 3 yêu cầu chưa đưa vào là: Xem xét hợp đồng, Xét nghiệm tham chiếu và Dịch vụ tư vấn.

Như vậy nếu bạn đạt được mức 5 chất lượng của 2429 thì đồng nghĩa bạn đã tiến đến rất gần ISO 15189. Do vậy chúng tôi luôn khuyên các khách hành nên chọn ISO 15189 là công cụ để xây dựng ngay từ đầu. Mặc dù có thể chưa xin đăng ký công nhận ngay. Vì khi làm như vậy bạn sẽ:

  • Thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu của bộ tiêu chí 2429.
  • Khi muốn phát triển để công nhận ISO 15189 không phải xây dựng lại.
  • Hệ thống QLCL sẽ rành mạch, rõ ràng.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top