Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Blog

ISO 15189, QĐ 2429, C8.1 và C8.2 trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

Phòng xét nghiệm hiện nay cần tuân thủ các bộ tiêu chuẩn chất lượng sau:

- Bô tiêu chí chất lượng bệnh viện QĐ 6858, trong đó tiêu chí C8.1 và C8.2. chỉ áp dụng cho khoa Xét nghiệm. Ngoài ra khoa xét nghiệm cũng cần thực hiện đầy đủ khoảng 183 tiểu mục (bao gồm cả C8.1 và C8.2) trong QĐ 6858.

- Bộ tiêu chí chât lượng xét nghiệm QĐ 2429. Bộ tiêu chí này có thể hiểu là rút gọn của ISO 15189. So sánh này xem trong bảng bên dưới.

- ISO 15189. Nếu bài bản, các phòng XN nên bắt đầu thực hiện theo ISO 15189 thì đương nhiên đạt QĐ 2429. Và cái lợi là chúng ta tiếp cận được ISO, rất tốt cho quản lý của bệnh viện nói chung và khoa xét nghiệm nói riêng.

Một điều quan trọng mọi người cần hiểu là dù bộ tiêu chuẩn chất lượng nào thì các nhóm tiêu chuẩn đầu bao giờ cũng trùng nhau! Do đó chúng ta không thể triển khai riêng và độc lập được. Việc đặt ISO 15189 hay QĐ 2429 trong Hệ thống quản lý chung của bệnh viện là cần thiết, ở đây có thể dùng QĐ 6858 Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện.

Chóm Dr5 khuyến cáo chúng ta hãy dùng ISO 9001:2015 để làm bộ khung cho toàn bộ hệ thống QLCL vào mà không phải là QĐ 6858 và càng không phải là QĐ 2429 hay ISO 15189.

Trong đó:

- Nhấn mạnh phối hợp các khoa phòng trong toàn viện trong việc thực hiện QĐ 2429 (ISO 15189) chứ không phải chỉ là việc của khoa xét nghiệm. Hơn 80% sự cố liên quan đến Xét nghiệm là từ bộ phận khác (trước và sau) chứ không phải tại khoa xét nghiệm. Tương tự với việc...

Hướng dẫn Quản lý sự cố trong bệnh viện - [Full]

Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỰ CỐ TRONG BỆNH VIỆN

MỤC LỤC

LƯU Ý

1. KHÁI NIỆM SỰ CỐ

1.1. Sự cố là gì?

1.2. STAR là gì?

2. PHÂN LOẠI SỰ CỐ - BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH

2.1. Tổng quan về phân loại sự cố

2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực chuyên môn trong bệnh viện

2.3. Các kênh tiếp nhận sự cố

3. QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO SỰ CỐ

3.1. Những sự cố cần báo cáo

3.2. Báo cáo sự cố tự nguyện và Báo cáo sự cố bắt buộc

3.3. Báo cáo khi nào

3.4. Ai báo cáo

3.5. Báo cáo ở đâu, cho ai

3.6. Cách báo cáo (trên phần mềm)

4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỰ CỐ

4.1. Khắc phục hậu quả sự cố

4.2. Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân)

4.3. Ghi nhận, báo cáo, giảm sát, thúc đẩy hành động

5. PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ

6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ

Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc ngành y tế

Thứ hai, Tháng 1 8, 2018

CHƯƠNG TRÌNH STAR TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 07/CT-BYT 01/11/2017

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc ngành y tế.

Về mặt quản lý đây là nội dung quan trọng của bệnh viện.

Tuy nhiên về mặt kỹ thuật và nội dung thật sự thì đơn thư khiếu nại, tố cáo là sự cố. Tiếp công dân bản chất là khắc phục (hậu quả) sự cố và giải quyết (nguyên nhân) vấn đề.

Đừng tạo thêm việc cho quản lý bằng cách lập kế hoạch mới triển khai chỉ thị này. Hãy kiện toàn hệ thống Quản lý sự cố hiện có (Chương trình STAR) để đáp ứng yêu cầu của chỉ thị.

4. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ SỰ CỐ

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

4.1. Khắc phục hậu quả sự cố

Cá nhân, tập thể gây ra/liên quan đến sự cố chịu trách nhiệm cao nhất trong việc khắc phục hậu quả do sự cố gây ra.

Tùy mức độ nghiêm trọng của hậu quả, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn (xem 2.2.) và phụ trách các kênh ghi nhận sự cố (xem 2.3.) sẽ hỗ trợ theo chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện.

4.2. Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân)

Phân công theo “2.2. Phân loại sự cố theo lĩnh vực chuyên môn trong bệnh viện”.

4.3. Ghi nhận, báo cáo, giảm sát, thúc đẩy hành động

Phân công theo “2.3. Các kênh tiếp nhận sự cố”.

D1.2. Hướng dẫn Lập và Triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng chung của bệnh viện

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Hướng dẫn này triển khai tiêu chí D1.2

Bao gồm:

- Kế hoạch CTCL chung bệnh viện.

- Kế hoạch CTCL của từng khoa phòng.

- Đề án/Kế hoạch CTCL cụ thể dựa theo Bộ tiêu chí chất lượng (kiểu PULL).

5. PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Tham khảo ICPS, mục 9. Hành động khắc phục (Ameliorating Actions) như bảng bên dưới.

13 biện pháp này đã được đưa vào Chương trình STAR, trong mục A (ACT – Hành động khắc phục). Mục A cũng có ô để nhập chi tiết hành động đề xuất/thực hiện để khắc phục hậu quả.

...

STT

BIỆN PHÁP

TIẾNG ANH

 

Liên quan đến người bệnh

Patient Related

1

Quản lý bệnh/rối loạn

Management of Disease/Disorder

2

Quản lý Tổn thương

Management of Injury

Lưu ý

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

- Các thuật ngữ quan trọng, dễ nhầm lần được đi kèm tiếng Anh trong ngoặc.

- Các bản dịch có thể thay đổi để sát nghĩa hơn. Chúng tôi đã đưa tiếng Anh đi kèm để tránh hiểu sai.

- Hướng dẫn đi kèm phần mềm Chương trình STAR – Quản lý sai sót sự cố.

6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

Việc tìm kiếm nguyên nhân có thể dùng phương pháp 5Why và Fishbone.

Tùy vào nguyên nhân tìm được, bệnh viện có thể áp dụng một số trong 23 phương pháp bên dưới để Giải quyết vấn đề (loại bỏ nguyên nhân) tránh lặp lại. Đây là nội dung của Mục 10. Các hành động để giảm nguy cơ (Actions to Reduce Risk) trong ICPS.

Chương trình STAR cũng đã đưa vào phần này như phần 5.

...

STT

BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (LOẠI BỎ NGUYÊN NHÂN)

TIẾNG ANH

 

Các yếu tố liên quan đến người bệnh

Patient Factors

1

Cung cấp dịch vụ chăm sóc/hỗ trợ đầy đủ

Provision of Adequate Care/Support

2

1. KHÁI NIỆM SỰ CỐ

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

1.1. Sự cố là gì?

Có nhiều khái niệm khác nhau về sự cố. Trong ICPS (The International Classification for Patient Safety v1.1 Jan 2009) của WHO cũng chỉ liệt kê ra các khái niệm này. Mỗi ngành nghề khác nhau, tiếp cận theo một cách khác nhau. Một sự cố (Incident) có thể hiểu tương tự như một sự kiện bất lợi (adverse event).

Sự cố là một sự kiện hoặc tình huống có thể gây ra, hoặc đã dẫn đến thiệt hại không chủ ý và/hoặc không cần thiết đối với một người, và/hoặc dẫn đến khiếu nại, mất mát hoặc hư hỏng. (An event or circumstance which could have, or did lead to unintended and/or unnecessary harm to a person, and/or a complaint, loss or damage.).

Sự cố an toàn người bệnh là một sự kiện hoặc tình huống có thể dẫn đến hoặc đã gây ra những thiệt hại không cần thiết cho bệnh nhân. (A patient safety incident is an event or circumstance that could have resulted, or did result, in unnecessary harm to a patient.).

1.2. STAR là gì?

Việc báo cáo các sự cố dù là cần thiết/bắt buộc cho việc cải tiến, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu như bệnh viện tập chung hơn nữa cả vào báo cáo/nhận diện các nguyên nhân dẫn đến sự cố. Để bệnh viện có thể ngăn chặn sự cố xẩy ra. Do đó trên thực tế triển khai, bệnh viện cần đưa ra một khái niệm khác rộng hơn để ghi nhận các sự cố/tiền sự cố này.

Các ngành khác đã dùng các thuật ngữ “Vấn đề” (issue) hay “hình thái lý tưởng” với Toyota; IdeaStorm với DELL; ACT,...

2. PHÂN LOẠI SỰ CỐ - BỘ PHẬN PHỤ TRÁCH

Thứ bảy, Tháng 1 6, 2018

2.1. Tổng quan về phân loại sự cố

ICPS của WHO là một tài liệu quan trọng để xây dựng chương trình STAR. ICPS đã tổng hợp nhiều ngành nghề khác và điều chỉnh cho phù hợp với Y tế. Hướng dẫn năm 2016 của Bộ Y tế về báo cáo cáo sai sót sự cố cũng áp dụng một vài cách phân loại đã có trong ICPS.

ICPS liệt kê 10 phân loại cấp cao (The 10 high level classes). Cũng có thể hiểu đây là khung khái niệm cho việc phân loại quốc tế về An toàn người bệnh (The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety). Khung này chia ra 10 cấp, nó bao gồm xuyên suốt mọi đặc tính của một sự cố từ ban đầu đến khi giải quyết triệt để nguyên nhân của sự cố.

Tùy nhu cầu bệnh viện và các khoa phòng, bộ phận có thể đưa ra quy định về việc áp dụng các phân loại này một cách cụ thể trong các kế hoạch.

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Loại sự cố

Incident Type

2

Kết quả người bệnh

...

Trang

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Đăng kí nhận
Back to Top