Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Giới thiệu

Giới thiệu về Phòng Quản lý chất lượng, đội ngũ và các hoạt động Quản lý chất lượng

Nhóm tiêu chí chất lượng

Nhóm truyền thông

Nhóm dược lâm sàng

Nhóm dinh dưỡng lâm sàng

Nhóm phát triển phần mềm

Nhóm chuyên môn

Cộng tác viên

Nhóm nòng cốt

Đội ngũ

Giới thiệu về chúng tôi

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một hoạt động của hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam. Hoạt động này được tham gia bới các thành viên tâm huyết về Quản lý chất lượng (QLCL). Các thành viên tham gia bao gồm các cán bộ làm QLCL tại Bộ Y tế, tại các cơ sở Y tế và các nhà chuyên môn y tế. Chi tiết về các thành viên, xem tại đây.

 

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top