Chất lượng khám chữa bệnh

Chia sẻ để nhận được nhiều hơn!

Quyết định 6858/QĐ-BYT - Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016

Thứ sáu, Tháng 11 18, 2016

Kiểm tra bao gồm:

- Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện (phụ lục 1)

- Phần B: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016)

- Mẫu phiếu số 1, 2, 3 và hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh.

Bản tin về QLCL/ATNB

Đăng ký nhận tin mới nhất về Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh

Back to Top