Quyết định 5959/QĐ-BYT 2021 Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp

BỘ Y TẾ
_______

Số: 5959/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CƠ SỞ Y TẾ XANH - SẠCH - ĐẸP

______

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 40/2009/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” bao gồm 32 Tiêu chí về cảnh quan, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế.

Điều 2. “Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” được áp dụng thực hiện cho các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập.

Điều 3. Giao Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện “Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các tiêu chí cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh- sạch-đẹp, Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

1. Mã số
5959/QĐ-BYT
2. Cơ quan ban hành
1. Bộ Y tế
3. Ngày ban hành
Th12 31 2021
6. Trạng thái
1. Đang hiệu lực