CÔNG VĂN 7316/BYT-MT NĂM 2021 HƯỚNG DẪN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG THAM GIA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7316/BYT-MT
V/v hướng dẫn an toàn PCD COVID-19

đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác PCD COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế từ Trung ương đến địa phương đã cử hàng chục ngàn cán bộ và lực lượng tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trong cả nước. Sự hỗ trợ và nỗ lực không ngừng của lực lượng hỗ trợ đã góp phần rất lớn kiềm chế sự bùng phát và lây lan của dịch COVID-19.

Để cán bộ y tế và các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương (sau đây gọi là Hướng dẫn).

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức triển khai Hướng dẫn (được gửi kèm theo) để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đối với cán bộ y tế và lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương.

2. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về y tế, lao động - xã hội; ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp, nước uống, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế và lực lượng tham gia hỗ trợ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ (đối với địa phương/đơn vị cử người); thực hiện xét nghiệm định kỳ và xét nghiệm khi kết thúc nhiệm vụ (đối với địa phương/đơn vị được hỗ trợ).

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ và CQ trực thuộc Chính phủ;
- MTTQVN, Tổng LĐLĐVN, Hội NDVN, Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội CCBVN (để p/h);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế (để t/h);
- SYT, TTKSBT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để t/h);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

1. Mã số
7316/BYT-MT
2. Cơ quan ban hành
1. Bộ Y tế
3. Ngày ban hành
Th9 3 2021
6. Trạng thái
1. Đang hiệu lực

Tham gia nhóm Zalo

https://zalo.me/g/isnnso259