Quyết định 5053/QĐ-BYT: Về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”

BỘ Y TẾ

--------

Số: 5053/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc
với người có xét nghiệm 
SARS-CoV-2 dương tính”

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục tế dự phòng, Bộ tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính”.

Điều 2. “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” là tài liệu hướng dẫn được áp dụng trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ tế; Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ tế; Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng, Viện tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Sở tế các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Đồng chí Thứ trưởng;

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;

- Cổng TTĐT Bộ tế;

- Lưu: VT, DP.

 

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

1. Mã số
5053/QĐ-BYT
2. Cơ quan ban hành
1. Bộ Y tế
3. Ngày ban hành
Th12 3 2020
6. Trạng thái
1. Đang hiệu lực