1. Không phải mọi thay đổi đều dẫn đến cải tiến, nhưng để cải thiện chúng ta cần thay đổi (Langley và cộng sự, 2009).
2. Sự sẵn sàng của tổ chức bắt đầu bằng việc thừa nhận giá trị và tầm quan trọng của lãnh đạo và tin tưởng vào họ để “sẵn sàng” áp dụng thành công những thay đổi mới vào trong thực tiễn.
3. Tất cả các thành viên của nhóm thực hiện có thể không sở hữu bộ kỹ năng đầy đủ. Thay vào đó, sự kết hợp các kỹ năng giữa các thành viên là lý tưởng nhất.

Link tải sách: https://tinyurl.com/5mcmxdbr

Nguồn: https://tinyurl.com/ddw6wr5t