* Tại sao quản lý rủi ro lâm sàng lại quan trọng đối với tất cả các bác sĩ?

Trong thực hành lâm sàng, có rất nhiều thứ có thể góp phần vào kết quả hiệu quả của bệnh nhân. Một trong những điều quan trọng nhất là tránh những tổn hại vô ý cho bệnh nhân.

Bệnh nhân tin tưởng các bác sĩ lâm sàng và mong đợi rằng các bệnh viện sẽ an toàn, môi trường chăm sóc sẽ góp phần tích cực vào việc cải thiện sức khỏe của họ, và đó là lý do tại sao việc xác định và quản lý rủi ro là rất quan trọng.

Quản lý rủi ro thường đòi hỏi các bác sĩ lâm sàng bận rộn phải lùi lại một bước và không chỉ xem xét các bệnh nhân được họ chăm sóc mà còn xem xét các quy trình, cấu trúc và môi trường mà họ cung cấp dịch vụ chăm sóc này. Quá trình này cho phép nhân viên xác định các lỗ hổng và thực hiện hành động khắc phục khi họ thấy một tình huống hoặc môi trường không an toàn.

* Link tải sách: https://tinyurl.com/6jwfe2wr

* Nguồn: https://tinyurl.com/3f5x4kcz

* Tài liệu tham khảo khác:

1. 2009_ASHRM.Risk Management Handbook for Health Care Organizations-Student Edition (https://tinyurl.com/2c5m35ya)

2. 2011_Youngberg, Barbara J.Principles of risk management and patient safety (https://tinyurl.com/562htttw)