Quyển sách “Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management” của nhóm tác giả Liam Donaldson, Walter Ricciardi, Susan Sheridan, RiccardoTartaglia xuất bản năm 2021 gồm 4 phần, 34 chương, 493 trang. Sách được viết từ những chuyên gia hàng đầu về Quản lý chất lượng trong y tế trên thế giới. Nội dung sách viết khá dễ hiểu, súc tích. Đặc biệt, sách còn có chương hướng dẫn cơ sở y tế triển khai các nội dung quan trọng trong an toàn người bệnh trong thực tiễn.

Nguồn: https://tinyurl.com/jd4ptvrx

Link tải sách: https://tinyurl.com/k9v33dtc

Lưu ý: Cuốn sách này là một ấn phẩm truy cập mở (This book is an open access publication).