1. "Systems Thinking for Health Systems Strengthening" cung cấp một cách tiếp cận thực tế để tăng cường hệ thống y tế thông qua lăng kính "tư duy hệ thống".
2. Báo cáo đưa ra các giải thích thực tế cho các vấn đề phức tạp, từ việc thiết kế các biện pháp can thiệp theo định hướng hệ thống đến đánh giá tác động của chúng.
3. Khi đầu tư vào y tế ngày càng hướng đến tăng cường hệ thống y tế, "Systems Thinking for Health Systems Strengthening" giúp hiểu không chỉ những gì hiệu quả, mà còn cho ai và trong hoàn cảnh nào.

(Google translate)

* Link tải sách: https://tinyurl.com/2p8kwkze

* Nguồn: https://tinyurl.com/bdhavf4a