1. Operational Measurement of Diagnostic Safety: State of the Science (Issue Brief Number 1)

2. Sai sót trong chẩn đoán là một mối đe dọa đáng kể đối với sự an toàn của người bệnh, là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và tử vong có thể phòng ngừa và là nguyên nhân làm gia tăng hao tốn chi phí y tế. Sai sót trong chẩn đoán cũng là một trong những lý do phổ biến nhất cho các vụ kiện cáo liên quan đến y tế.

3. Việc đo lường hiệu suất chẩn đoán (Measurement of diagnostic performance) là cần thiết cho bất kỳ một nỗ lực mang hệ thống nào nhằm cải thiện chất lượng và an toàn trong chẩn đoán.

Link tải sách: https://tinyurl.com/8t46bz2p

Nguồn: https://tinyurl.com/3fvekhk9